1. Prijave

Programi Univerzitetne športne zveze Maribor (v nadaljevanju UŠZM) so:

– vodena športno rekreativna vadba,

– športno izobraževalni tečaji in usposabljanja,

– študentska tekmovanja,

– prodaja športnih in ostalih vstopnic ter kart (smučarske karte, vstopnice za športne prireditve, itd.),

– množični športno-rekreativni programi

– programi promocije študentskega športa

– ter drugi programi v (so)organizaciji UŠZM

Programov UŠZM se lahko udeležujejo študentje Univerze v Mariboru, dijaki (mlajši od 18 let potrebujejo potrdilo staršev) in ostali (v nadaljevanju besedila: udeleženec), ki imajo veljavno člansko izkaznico Zdrava Zabava v tekočem študijskem letu. Vpis in prijave na posamezne programe, ki jih organizira UŠZM se sprejemajo na Info točki Zdrava Zabava (Gosposvetska cesta 84, Maribor).

Ob včlanitvi in prijavi mora udeleženec predložiti vse podatke in listine, ki jih zahteva posamezen program in pravilno izpolniti pristopno izjavo, izjavo o oprostitvi odgovornosti ter prijavnico, v kolikor je to predvideno s programom. Ob tem dobi udeleženec vse potrebne informacije oziroma podrobnejši opis programa.

V kolikor je število udeležencev določenega programa omejeno, si UŠZM pridržuje pravico, da sprejema prijave udeležencev za posamezen program, dokler so prosta mesta. Število prostih mest posameznega program je razvidno iz razpisa programa.

2. Storitve vštete v ceno programa

V ceni storitve so vštete storitve, ki so navedene v razpisu programa.

3. Prijave in vplačila

Udeleženec je ob včlanitvi in prijavi v program UŠZM dolžan navesti vse podatke, zahtevane s strani UŠZM oz. njegove članice, ter predložiti vse listine, iz katerih so lahko razvidni prej omenjeni podatki.

Ob prijavi udeleženec plača celoten znesek članarine in programa (prijavnina) ter za to prejme račun.

Ob včlanitvi prejme udeleženec člansko izkaznico s sliko, ki jo je dolžan pokazati ob vsakem obisku programa UŠZM, kjer se to zahteva. Udeleženec prejme člansko izkaznico nemudoma po plačilu članarine in izročitve slike, vendar najkasneje v sedmih dneh.

V primeru, da je udeleženec upravičen do popusta pri plačilu programa, je popust razviden iz računa.

4. Cene

Cene posameznih programov so določene s cenikom UŠZM ali z razpisi posameznega programa ter veljajo od dneva, ko je program objavljen. UŠZM ima pravico zvišati ceno programa v primeru, da je prišlo do sprememb v stroških storitev, od katerih je odvisna izvedba programa v višini večji kot 3 %.

O zvišanju cen mora UŠZM obvestiti udeleženca pisno, po elektronski pošti ali s SMS sporočilom.

5. Odpoved programa ali sprememba programa

UŠZM si pridržuje pravico do odpovedi izvedbe programa najpozneje en (1) dan pred pričetkom programa, če je potrebno število prijavljenih udeležencev premajhno. V tem primeru je UŠZM dolžan udeležencu vrniti že vplačan znesek najkasneje v osmih (8) dneh po odpovedi programa.

UŠZM si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred ali med izpolnjevanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oz. jih odstraniti, za UŠZM pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi izvrševal programa, če bi bile okoliščine znane ob začetku izvajanja programa. UŠZM si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure programa zaradi izrednih okoliščin. UŠZM ne prevzema odgovornosti za spremembe programa in cen programov, če so te nastale zaradi odločitev državnih organov ali organizacij, na katere UŠZM ne more vplivati. UŠZM ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko UŠZM udeležencem omogoči programe v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi.

6. Odpoved programa s strani udeleženca

Udeleženec lahko odpove program pred začetkom ali med trajanjem programa zaradi objektivnih ali subjektivnih razlogov.

Med objektivne razloge odpovedi programa sodijo smrt v družini in zdravstvene težave, ki lahko onemogočijo udeležbo v programu.

Med subjektivne razloge odpovedi programa sodijo vsi drugi razlogi.

Odpoved mora biti oddana v pisni obliki osebno v poslovnih prostorih UŠZM oz. na Info točki Zdrava Zabava.

V primeru odpovedi programa zaradi objektivnih razlogov je udeleženec pisni odpovedi dolžan predložiti verodostojne listine iz katerih bo razvidna resničnost objektivnih razlogov na katere se udeleženec sklicuje. Po ugotovitvi resničnosti oz. utemeljenosti odpovedi programa zaradi objektivnih razlogov UŠZM udeležencu izroči/nakaže odobreno vračilo vplačila znižano za stroške odpovedi programa. UŠZM znesek vrne udeležencu najkasneje v osmih (8) dneh po ugotovitvi objektivnosti odpovedi programa s strani udeleženca.

V primeru odpovedi programa zaradi subjektivnih razlogov je udeleženec v pisni odpovedi dolžan obrazložiti razlog odpovedi programa. UŠZM mora v osmih (8) dneh od dneva prejema odpovedi s strani udeleženca odločiti o utemeljenosti odpovedi programa in obvestiti udeleženca o svoji odločitvi. V primeru odločitve UŠZM o odobritvi vračila vplačila, znižanega za stroške odpovedi programa, je udeleženec dolžan UŠZM poslati obvestilo o sprejemu ponudbe za vračilo vplačila v osmih (8) dneh od prejema obvestila. V kolikor udeleženec UŠZM ne odgovori v roku iz prejšnjega stavka, obveznosti UŠZM do udeleženca iz naslova odpovedi programa zaradi subjektivnih razlogov, prenehajo. UŠZM udeležencu izroči/nakaže odobreno vračilo vplačila v osmih (8) dneh po prejemu obvestila o sprejemu ponudbe.

Datum odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi.

Višina stroškov odpovedi znaša:

– 10% cene programa za odpoved do začetka programa,

– 35% cene programa za odpoved do poteka 1/4 trajanja programa,

– 55% cene programa za odpoved do poteka 1/2 trajanja programa,

– 75% cene programa za odpoved do poteka 3/4 trajanja programa,

– 100% cene programa za odpoved po preteku 3/4 trajanja programa.

UŠZM si pridržuje pravico do vračila vplačila v program, znižan za stroške odpovedi programa, v obliki vrednostnega bona za blago in/ali storitve UŠZM.

7. Reklamacije

Če pride do nekvalitetne ali nepopolne izvedbe storitve, navedene v opisu programa, lahko udeleženec zahteva sorazmerno odškodnino.

Udeleženec mora predložiti pisno reklamacijo (obvestilo o napaki) v skladu s 37.a členom Zakona o varstvu potrošnikov. UŠZM obravnava samo pravočasno oddane reklamacije. Reklamacijo lahko udeleženec odda pisno ali pa osebno, pri čemer mu UŠZM izda potrdilo o oddaji reklamacije.

Udeleženec, ki je pravilno obvestil UŠZM o napaki (oddal reklamacijo), ima pravico izraziti zahtevo v skladu z 38. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

UŠZM reklamacijo obravnava v skladu z 39. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

8. Zdravstveni predpisi

V primeru, da je v razpisanem programu navedeno obvezno določeno zdravstveno stanje, mora udeleženec le-to spoštovati. UŠZM ne nosi nikakršnih odgovornosti za drugačno ravnanje udeleženca.

9. Izguba osebnih predmetov med udeležbo na programih

UŠZM ni odgovoren za izgubo ali odtujitev osebnih predmetov udeležencev v času njihove udeležbe na programih UŠZM.

10. Osebni podatki

UŠZM uporablja, obdeluje in hrani osebne podatke udeležencev na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov. S podpisom pristopne izjave oz. včlanitvijo in prijavo na program UŠZM udeleženec poda izrecno soglasje oz. pisno privolitev, da lahko UŠZM uporablja, obdeluje in hrani osebne podatke. UŠZM uporablja in obdeluje osebne podatke udeležencev za potrebe izvedbe programa, za potrebe statističnih obdelav podatkov oziroma za druge dejavnosti potrebne za delovanje UŠZM. Udeleženec ima kadarkoli z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave. Osebni podatki udeleženca v pisni obliki (pristopne izjave) se hranijo še pet (5) let po končanem programu, kasneje se komisijsko uničijo.

Z včlanitvijo in prijavo na program UŠZM udeleženec lahko poda izrecno soglasje, da mu UŠZM pošilja informacijska obvestila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Udeleženec lahko kadarkoli pisno ali prek elektronske pošte zahteva, da UŠZM trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega obveščanja (trženja). UŠZM je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega obveščanja (trženja) ter o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

11. Ustne informacije

Ustne informacije, ki jih udeleženec posameznega programa dobi na Info točki ZZ, UŠZM ne obvezujejo bolj kot razpisani programi.

12. Zavarovanje

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v programe, kar pomeni, da morajo udeleženci zavarovalno polico za nezgodno zavarovanje skleniti sami.

UŠZM ni odgovoren za škodne primere udeležencev na programih, saj se udeleženec prostovoljno prijavi na programe UŠZM, s tem pa udeleženec sprejme povečano tveganje možnega nastanka škodnega dogodka.

13. Objava in veljavnost

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na Info točki Zdrava Zabava, v prostorih UŠZM in na spletni strani www.zdravazabava.com ter so udeležencem dostopni. V primeru, da se sklene posebna pogodba z udeležencem, veljajo določbe posebne pogodbe.

Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave in veljajo do preklica oz. spremembe ali dopolnitve.

V primeru spora med UŠZM in udeležencem je za vse spore pristojno sodišče v Mariboru.


V Mariboru, 01.10. 2008

 

UŠZM

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

02 234 21 40